Home ⁄ Nacionalni park Lovćen

Nacionalni park Lovćen

Nacionalni park Lovcen prepoznatljiv je po prirodnim i kulturno-istorijskim karakteristikama. Nalazi se na spoju dvije klimatske zone, mediteranske i kontinentalne, što je uslovilo razvoj bogatog živog svijeta sa brojnim endemima. Medu 1.300 biljnih vrsta, što cini 1/3 ukupne crnogorske flore, mnogo je endemicnih, reliktnih, ljekovitih, aromaticnih i medonosnih. Predio Parka stanište je mnogih životinjskih vrsta, sa brojnim endemskim i reliktnim oblicima. Osim sisara (vuk, medvjed, vepar, lisica, srna, zec, bjelogrudi jež, crnogorska voluharica i dr.), ovdje su brojne i druge životinjske grupe, oko 200 vrsta ptica, 11 vrsta gmizavaca, 5 vrsta vodozemaca, 85 vrsta dnevnih leptira, 100 vrsta mrava, 45 vrsta cvjetnih muva, 10 vrsta potkornjaka i dr. Kulturnu baštinu karakterišu memorijalni spomenici, crkve, narodno graditeljstvo i stari putevi. Na Jezerskom vrhu (1657mnv) nalazi se mauzolej crnogorskog vladara i pjesnika P.II P.Njegoša. Lovcenske serpentine dio su starog karavanskog puta od Kotora do Njeguša. Brojne su crkve jednostavne arhitekture, kao i tradicionalne gradevine (kamene kuce sa pojatama, guvna, suvomede, ublovi i bistijerne).

U Nacionalnom parku izdvojeno je pet zona sa posebnim režimom korišcenja i upravljanja:

Rezervat šume bora munike (podnožje Štirovnika i Jezerskog vrha)
Rezervat šume bukve, cetinata i rijetkih lišcara (prostor izmedu Jezerskog vrha, Štirovnika, Treštenickog vrha, Babnjaka i Goliša)
Rezervat bukove šume (Konjsko)
Rezervat šume bora krivulja (prostor izmedu Rupe i Blatišta na oko 1.100mnv)
Herpetološki rezervat (Jezero ispod Jezerskog vrha)

Cijena ulaznice:

– 2 eura (od 7 godina)